I.Yılmaz ASLAN

Yazarın Yayınları


I.MAKALE VE TEBLİĞLER

1.”Medeni Kanunda İyiniyetin Düzenlenme Şekli” U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt VII, Sayı 1, Nisan 1986, s.189

2.”Kanun Hükmünde Kararnameler ve Hukuk Devleti”, Bursa Barosu Dergisi, Temmuz 1986 S.27 s.2

3.”Finansal Kiralama (1)” Bursa Barosu Dergisi, Ţubat 1987,  S.29 s.9

4.”Finansal Kiralama (2)” Bursa Barosu Dergisi Haziran 1987  S.30 s.23

5.”Finansal Kiralama Sözleşmesinin Şartları ve Bazı Sorunları”  Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Mayıs 1987, S.99, s.31

6.”AET Rekabet Hukukunun Kaynakları” İktisat ve Maliye, C.36,  S.1 Ocak 1989 s.15

7.”AT Rekabet Hukukunda Resmi Olmayan Çözümler İçinde Üçüncü  Kişilerin Hakları” İktisat Maliye, C.36 S.4 , Nisan 1989       s.144

8.”AT Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir” İktisat Maliye, C.36  S.9 Eylül 1989, s.365

9.”Türkiye”de Bir Rekabet Kanunu Gerekli midir, Niçin ve  Nasıl? U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi Mart-Kasım 1992 Cilt 13 S.1-2     s.103

10.”AT Rekabet Hukukunda Konsantrasyonların Denetimi İle İlgili Gelişmeler” Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü 1991-1992 Öğrenim Yılı Açılış Töreni ve Türk  Üniversiteleri A.T. Etüdleri Birliği Toplantısı, 7-8- Ekim     1991 İstanbul.

11.”Rekabeti Sınırlayıcı Uygulamalara Karşı Alınan Önlemler ve Bunların Orta ve Küçük Boyutlu İşletmelere Etkisi” U.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Mart-Kasım 1993 C.14 S.1-2 s.67

12.”Türk Rekabet Kanun Tasarısı Hakkında Düşünceler ve  Eleştiriler” U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi Mart-Kasım C.14 S.1-2  s.79

13.”Hakim İşletmelerin Durumlarını Kötüye Kullanmaları” Avrupa Topluluğu Rekabet Politikaları, Hukuk Düzeni ve Türk  Rekabet Kanun Tasarısı Uluslararası Sempozyum, 11-12 Mart  1993, İstanbul Sanayi Odası Odakule- İstanbul, s.54

14.”AB Rekabet Politikalarının Kobi’lere Uygulanışı ve Rekabet Yasa Tasarısı” Sosyal Piyasa Ekonomisi ve KOBİ’ler Seminer   Notları, Tosyöv Yayını, Ankara 1994.

15.”Tüketici Korunması Hakkında Kanun’un Getirdikleri”  T.C  Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı, 1. Tüketici Konseyi,  (Bildiriler, Tartışmalar ve Alınan Kararlar) 23-24 Eylül  1996 Ankara s.93

16.”Kapıdan Satış Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti ve Hükümleri” Yargıtay Dergisi C.23 Temmuz 1997 Sayı.3 s.329

17.”Genel İşlem Şartlarına Karşı Tüketicinin Korunması ve  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” Bursa Barosu Dergisi Haziran 1997 S.55 s.53

18.”Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısında Hakim  Durumun Kötüye Kullanılması” Avrupa Topluluğu Rekabet  Politikaları, Hukuk Düzeni ve Türk Rekabet Kanun Tasarısı,  Uluslararası Sempozyum, 11-12 Mart 1993 İstanbul Sanayi  Odası Odakule- İstanbul s.97

19.”Rekabet Politikalarının Kobi’lere Uygulanması, Yeni Gelişmeler ve Türk Rekabet Kanunu” Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkisi Yayına Hazırlayan Doç.Dr. Nurkut İnan Tes-Ar Yayınları No.20 Ankara 1996 s.69

20.”Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Bakımından Borçlar  Kanunu İle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Arasındaki   Farklar” Muğla Barosu Dergisi Şubat 1997, Muğla s.27

21.”Rekabet Kurulu Grup Muafiyeti Tebliğleri” Muğla Barosu Dergisi, Aralık 1997, Muğla s.60

22.”Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Aldatıcı  Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması” Muğla Barosu Dergisi Temmuz 1997, Muğla s.25

23.”Rekabet Kurumu Tebliğlerinin Değerlendirilmesi” Rekabet Kurumu, Rekabet Kanununun Genel Çerçevesi ve Karteller, 25 Kasım 1997 Salı Almira Oteli-Bursa

24.”Rekabet Kurulunun Kuruluşu ve Çalışmaları, KOBİ’lere  etkisi” BOSYÖD aylık toplantısı 13.Mayıs 1997 BURSA

25.”Taksitli Satışlarda Tüketicinin Korunması” Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi Cilt 29 Sayı 1 s.14326.”Rekabet Kurumunun Rekabet Politikalarının Oluşumundaki Rolü” Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye’de Rekabet Yasasının İşleyebilir Rekabet Ortamının Oluşturulmasındaki  Rolü, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayını No:26 Ankara      1997 s.19

27.”Competition Law İn Turkey” Zeitschrift für Türkeistudien dergisinin 2/98 sayısında yayınlanmıştır.

28. “Amerikan Rekabet Hukuku Sistemi” Perşembe Konferansları I Ankara 1999, Rekabet Kurumu Yayını

29. “Adli Mahkemeler ve Rekabet Kurumu” Hukuk Merceği, Konferanslar ve Paneller 1998-2000 Ankara Barosu Yayını s.118 vd.

30. “Rekabet Kurallarının Dağıtım Anlaşmalarına Uygulanması ve Rekabet Kurulunun Konuya İlişkin Tebliğleri” Rekabet Bülteni Sayı. 2 Yıl. 2000 s.12

31. “Rekabet Kurulunun BİAK Kararı Üzerine Düşünceler” Rekabet Dergisi Cilt 1 Sayı 2 s.3 Yıl 2000

32. “Endüstriyel Tasarım Haklarının Kullanılması, Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku İlişkileri: Bir Mahkeme Kararı Üzerine Düşünceler” FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl. 1 Cilt. 1 Sayı.2001/1 s. 19
33. “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Muafiyet Sistemi” AB Giriş Sürecinde Rekabet Hukukumuz ve Kurumlarımız Semineri, Antalya 24-26 Kasım 2000  Sosyal Siyaset Seminerleri 2000/3-4, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul Ocak 2001

34. “Rekabet Soruşturmalarında Şikayetçinin Pozisyonu” Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.9 S.1 2001 Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yayını

35. “Avrupa Topluluğunda Tüketicinin Korunması Alanında Gelişmeler ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı” 5. Tüketici Konseyi, Mart, 2001 Ankara

36. “Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar” Ankara Barosu, 2. Uluslar Arası Hukuk Kurultayı  Ankara, Ocak 2002, 1. Cilt s.54-193

37. “Periyodik Bakımların Hukuki Mahiyeti” İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Prof.Dr. Hakkı Soydan ve Prof. Dr. Zekai Yılmaz Anısına, Editör Prof.Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletme Bölümü, Bursa 2002 s. 243

38. “Rekabet Kurulunun Dikey Anlaşmalara İlişkin Yeni Grup Muafiyeti Tebliğinin Getirdikleri” Prof. Dr. Ünal Tekinalpe Armağan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 2002

39. “Rekabet Kurumunun Telekomünikasyon Alanında Kararları ve Yetkisi” Erciyes Üniversitesi Rekabet Hukuku Alanında Gelişmeler Sempozyumu, Kayseri 04.04.2003

40. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklerle İdareye Verilen Görevler” 7. Tüketici Konseyi, 11. Nisan 2003 Ankara.

41. “Rekabet Kurulu Kararları Işığında Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” Uluslar Arası Rekabet Hukuku Kolokyumu 13-17 Ekim 2004 İstanbul

42. “Fikri Mülkiyet Haklarının Kullanılması Suretiyle Paralel İthalatın Önlenmesi: Hakkın Tükenmesi İlkesi”; Adalet ve Hukuk Eleştirel Hukuk Dergisi, Sayı 3 Ocak 2005

43. “Rekabet Kanunun Değişmesini Gerektiren Sebepler ve Bir kanun Önerisi” Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu III Kayseri Nisan 2005

44. “Rekabet Kurumunun Kanun Değişikliği Önerisinin Düşündürlükleri” Rekabet Haber Bülteni S.12. Tarih 20 Haziran 2005 s.3

45. “Tüketici Hukuku Açısından Banka ve Kredi Kartları Kanunu” Banka ve Kredi Kartları 20.03.2006 Günlü Sempozyum Notları; İstanbul Barosu Yayınları ISBN 975-6037-29-6

46. “Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Görev  Alanı” Tüketici Sorunları Kapsamında Hakem Heyetlerinin Görev Alanı Görüş ve Öneriler 2007 İstanbul Barosu Yayınları ISBN 978-975-6037-87-4

47. “Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları” “Rekabet İhlalleri Nedeniyle Tazminat Davaları” İkinci oturum, Oturum Başkanı Kayseri, Nisan 2007

48.”Türkiye’de Telekomünikasyon, Elektrik ve Gaz Sektörlerinde Rekabet Sorunları”, “Genel Çerçeve” TÜSİAD “Network Ekonomilerinde Rekabet Sorunları” Sempozyumu 18.01.2008  Ceylan Otel.

49.  “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da “5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Yapılan Değişiklikler Hakkında Toplu Genel Değerlendirmeler (I)” Rekabet Forum Dergisi,  Nisan 2008, Sayı 40

50. “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da “5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Yapılan Değişiklikler Hakkında Toplu Genel Değerlendirmeler (II)” Rekabet Forum Dergisi, Mayıs 2008, Sayı 41
51. “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da “5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Yapılan Değişiklikler Hakkında Toplu Genel Değerlendirmeler (III)” Haziran 2008, Sayı 42

52. “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da “5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Yapılan Değişiklikler Hakkında Toplu Genel Değerlendirmeler (IV) Rekabet Forum Dergisi, Temmuz 2008, Sayı 43

53.”Akaryakıt Dağıtım Anlaşmalarında Rekabet Yasaklarından Doğan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 13 Ocak 2010 Bilkent Ankara.

54. “Atık Motor Yağlarının Toplanması ve Rekabet Sorunları” Tebliğ, 27 Ekim 2011, “Atık Toplama Pazarında Rekabet ve Çevre Mevzuatı Açısından Güncel Gelişmeler” Çalıştayı ODTÜ Ankara.

55. “Sendikasyon Kredileri ve Rekabet Hukuku” isimli Makale Prof. Dr. Seza Reisoğlu’na armağan da (Batıder) yayınlanacak (Av Ece Fatma Aslan’la Birlikte)

56. “Telekominikasyon Sektöründe Dikey Bütünleşme ve Rekabet Hukuku Sorunları” Prof. Dr. Seza Reisoğluna Armağan (Batıder) Yayınlanacak (Av Orhan Ünal ile birlikte)


II.KİTAPLAR

(Halen Kitapcılarda bulunabilenler (*) ile işaretlenmiştir)

1. Hukuka Giriş (Dersleri), 1990, Ezgi Kitabevi Yayını Bursa 1990

2.Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku; Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını Ankara 1992 (350 sayfa)

3.Rekabet Hukuku, Türkiye’de Rekabet Kanunu Çalışmaları ve Bir Kanun Önerisi; Ekin Kitapevi Yayınları, İkinci Bası Bursa  1993 (198 sayfa)

4.Tüketici Hukuku ve İlgili Mevzuat; Ekin Kitapevi Yayınları Bursa 1996 (Küçük boy 427 sayfa)

5.Rekabet Hukuku ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun; Ekin Kitapevi Yayını, Bursa 1997 (küçük boy 307 sayfa)

6. Rekabet Hukuku, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Rekabet Kurulunun Tebliğleri  2. Basım,  2001, Bursa ( 671 sayfa)

7.Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi Bursa 2001 2. baskı (273 sayfa)

8. İşletme Hukuku; Ekin Kitabevi, Bursa 2002 (351 Sayfa)

9.Tüketici Hukuku ve İlgili Mevzuat, Ekin Kitabevi Bursa 2004 (774+xxi sayfa)

*10.Rekabet Hukuku Bakımından Dikey Anlaşmalar, Teori ve Uygulama; Ekin Kitabevi Bursa 2004 (600+xii sayfa)

*11. İşletme Hukuku, (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sözlşeme Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku, Vergi Hukuku,) (Prof.Dr. Doğan Şenyüz ve Dr Mevci Ergünle Beraber), Ekin Kitabevi, 2005 Bursa (500+xxxı sayfa)

*12. Ticaret Hukuku, (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku) (Dr. Mevci Ergün’le birlikte) Ekin Kitabevi, Bursa 2005 (280+xx sayfa)

13. Rekabet Hukuku, Teori, Uygulama, Mevzuat; Ekin Kitabevi Bursa 2005 (911+xxıv)

*14. Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Bursa 2006 (295+xv)

*15.Otomobil Sektöründe Rekabet Hukuku ve Politikaları; (Erol Katırcıoğlu, Şahin Erdıyok, Fevzi Toksoy, Ali lıcak, Fırat Bilgel ile birlikte) Ekin Kitabevi Bursa 2006

*16. Hukuka Giriş, (Doğan Şenyüz, Metin Taş, Ayhan Kortunay ile Birlikte) Ekin Kitabevi Bursa 2006 (270 sayfa)

17.Tüketici Hukuku, 3. Bası Ekin Kitabevi Bursa 2006 (815+xxiii)

18. Tüketici Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Bursa 2007 (363+xviii)

19.Rekabet Hukuku Teori, Uygulama ve Mevzuat, 4. Bası Ekin Kitabevi Bursa 2007 (1113+xxv)

20.Enerji Hukuku Cilt I Elektrik Sektöründe Rekabet ve Regülasyon, Ekin Kitabevi Bursa 2007 (566+xxvi)

21. Enerji Hukuku Cilt II Petrol Piyasasında Rekabet ve Regülasyon, Ekin Kitabevi Bursa 2008 (354+xi)

22. Rekabet Hukuku Dersleri Yenilenmiş 2. Bası;  Ekin Kitabevi, Bursa 2008

*23. Enerji Hukuku Cilt III AB ve Türk Doğal Gaz Piyasalarında ve LPG Piyasasında Rekabet ve Regülasyon; Ekin Kitabevi, Bursa  2009 Mayıs (Baskıda)

24. Akaryakıt Dağıtım Anlaşmalarındaki İntifa Şartını Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri; PETDER Yayını İstanbul 2009 (150 sayfa)

25. Otomobil Master Planı, Gelecek On Yılda Otomobil Sektörü; (Diğerleri ile Birlikte) ODD Yayını 2009

26.Avrupa Birliği Otomotiv Sektöründe Yeni Rekabet Kuralları, İlgili Tüzükler ve Kılavuzlarla Birlikte; (Av.Orhan Ünal, Av. Sibel Yılmaz Atik, Av. Halil Emre Önal, Av. Elif Gökdağ Öner ile birlikte) ODD katkılarıyla, Ekin Kitabevi Bursa 2010 (248+viii)

27.TÜRK AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE REKABET YASAKLARINDAN DOĞAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ; (Av. Emre Önal ile birlikte) ekin Kitabevi Bursa 2011 (316+ix sayfa)

*28.Rekabet Hukuku Dersleri Yenilenmiş .3 Bası;  Ekin Kitabevi, Bursa 2011

*29.HUKUA GİRİŞ Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir 2011

*30. Tüketici Hukuku;  5. Baskısı (yeni kanuna göre) Temmuz 2015  Ekin Kitabevi ( 780 sayfa)

*31.Bankacılar İçin Tüketici Hukuku; Bankalar Arası Kart Merkezi Tarafından Basıldı Mart 2016  (383 sayfa)

*32.Rekabet Hukuku; Teori ve Uygulama 5. Bası  Ekin Kitabevi Ekim 2016  baskıda (1305 sayfa iki cilt)


III. ÇEVİRİLER

1.AT. Rekabet Hukuku Mevzuatı; (Çeviri) Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, Araştırma Dizisi Yayın No: 11 Ankara 1993 (küçük boy 278 sayfa)

2.AT.Rekabet Hukuku Mevzuatı (Çeviri) 1998 Rekabet Kurumu Yayını (318 sayfa)

3.Dikey Anlaşmalar Hakkında Komisyon Tüzüğü ve Komisyon Bildirimi; (Çeviri) Rekabet Kurumu yayını, 2001, Ankara ( 91 sayfa)

4. Uzmanlaşma Anlaşmaları, Araştırma Geliştirme Anlaşmaları Hakkında Komisyon Tüzükleri ve Kılavuz, Çeviri, Rekabet Kurumu Yayını 2001/2 (83 sayfa)

IV.TEZLER


-Yüksek Lisans Tezi: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Sosyal Politikalar; AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982

-Doktora Tezi:Avrupa Topluluğu Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Ocak 1989, İstanbul  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü