Faaliyet Alanları

REKABET HUKUKU

Ofisimizin ana faaliyet alanlarının başında Rekabet Hukuku uygulamaları gelmektedir. Ofisimizin kurucusu 1981 yılından bu yana Rekabet Hukuku alanında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır. Bu alandaki kitapları halen hukukçuların hizmetindedir. Teşebbüslerin Rekabet Kurulu ile her türlü ilişkisi büromuz tarafından sağlanmaktadır. Ofisimizde teşebbüslerin Rekabet Kurulu’na yapacağı şikâyetler, menfi tespit/muafiyet bildirimleri, birleşme ve devralma başvurularının yapılması, Kurul’un açtığı soruşturmaların yürütülmesi gibi hizmetler verilmektedir. Teşebbüslerin rekabet risklerine karşı korunmaları için Rekabet Uyum Programları (RUP) uygulanmaktadır. Bu kapsamda yerinde incelemeler, sözleşme incelemeleri ve teşebbüsün tedarikçi, müşteri ve rakipleri ile olan ilişkileri incelenerek rekabet riskleri tespit edilmekte ve bu risklerin ortadan kaldırılması için gerekli değişiklikler ve şirket içi eğitimler yapılmaktadır. Düzenli danışmanlık kapsamında teşebbüslerin sözleşmeleri, içsel uygulamaları, prosedürleri, bayileri ile ilişkilerinde uygulayacakları politikalar gibi her türlü faaliyeti Rekabet Hukuku bakış açısı ile değerlendirilmekte ve stratejilerin belirlenmesinde katkı sağlanmaktadır. Teşebbüslere Rekabet Hukuku uygulamalarından doğan ya da Rekabet Hukuku ile bağlantısı olabilecek olan iptal davaları, tazminat davaları ve fesih davaları gibi davalarda avukatlık hizmetleri verilmektedir. Şirketlerin birleşme ve devirlerinde uygulayacakları stratejiler, birleşme ve devirlerin gerçekleştirilmesinde gerekli hukuki incelemeler ve başvurular konusunda her türlü hizmet verilmektedir. Tüm sektörler için ayrı ayrı hazırlanmış sunumlar eşliğinde yapılan Rekabet Hukuku eğitimleri yoğun olarak verdiğimiz hizmetlerimizdendir.


TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku ofisimizin ana hizmet alanlarından bir diğeridir. Ofisimizin kurucusu 1996 yılından bu yana söz konusu alanda çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır. Tüketici Hukuku uygulamaları ve doktrini alanındaki çalışmaları halen hukukçuların hizmetindedir. Ofisimiz telekomünikasyon, tüketici elektroniği, bankacılık ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine Tüketici Hukuku alanında danışmanlık ve tüketici davaları konusunda da avukatlık hizmetleri vermektedir. Tüketici Hukuku’nun idari denetim ve idari ceza boyutundaki gelişmeler nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli ilişkilerin yürütülmesinde, Bakanlığın kestiği cezaların iptal edilmesi için açılacak davalarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. Şirketlerin tüketicilere yönelik olarak hazırladıkları, fiyat listeleri ve etiketleri, tanıtma kılavuzları, garanti belgeleri ve diğer tanıtıcı faaliyetleri Tüketici Hukuku çerçevesinde incelenerek mevzuata aykırılıkların giderilmesi sağlanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Yeni gelişen bir hukuk dalı olmasına karşın çok önemli sonuçlar doğurma potansiyeline sahip bir hukuk dalı olmasından dolayı, şirketler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte ofisimizden Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri ve uyum programları almaya başlamış bulunmaktadırlar. Kısa zamanda KVK Hukuku ofisimizin ana faaliyet alanları arasına girmiştir. KVK Hukuku’nun ihlali halinde hapis cezasına kadar varan yaptırımların uygulanabilecek olması bu alanda güvenilir danışmanlık hizmetlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ofisimiz özellikle otomotiv, bankacılık, satın alma şirketleri, sigortacılık gibi pek çok alanda müvekkillerine KVK Uyum Programları ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


ENERJİ HUKUKU

Ofisimizin kurucusu son yıllarda Enerji Hukuku alanında da yayınlar yapmaktadır. Enerji Hukuku isimli (elektrik, doğal gaz ve petrol) üç cilt kitap yayınlamıştır. Bu yayınların bir sonucu olarak çeşitli enerji şirketleri; stratejilerini oluşturmalarında, birleşme devirlerinde, enerji mevzuatından kaynaklanan davalarında ofisimizden danışmanlık ve avukatlık hizmetleri almaktadırlar. Her ne kadar bu alanda devlet müdahalelerinin ağırlığı halen çok ciddi boyutlardaysa da liberalleşme ve rekabete açılma politikaları sonucunda bu alanda şirketler arası ihtilaflar artmaya devam etmektedir. Bu ilişkilerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve ihtilafların çözülmesi için danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. Ofisimiz petrol piyasasında; rafineriden akaryakıt istasyonlarına kadar giden süreçte pek çok farklı basamaktaki şirketlere ve onların derneklerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Elektrik dağıtım özelleştirilmelerinden sonra oluşan serbest piyasada dağıtım şirketleri ile tedarik şirketleri arasında çıkan ihtilaflar artmaktadır. Ofisimiz dağıtım ve tedarik şirketlerine regülasyon ve rekabet alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Doğal gaz sektörü henüz elektrik kadar gelişmemişse de, doğal gaz şirketlerinin regülasyon ve rekabet sorunlarında da danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.


TİCARET HUKUKU

Ofisimizin kurucusu olan Aslan, Ticaret Hukuku kürsüsü profesörlerindendir. Bu itibarla özel hukuk alanında şirketler arası her türlü ihtilafta özellikle haksız rekabet, şirketler hukuku ve ortaklar arası ihtilaflarda ofisimiz danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku alanlarında eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve dava hizmetleri ofisimizin verdiği hizmetlerden başlıcalarıdır. Önceleri Rekabet Hukuku danışmanlığı ile başlayan müvekkil ilişkilerimiz, zamanla sağlanan güven sayesinde hukukun tüm alanlarına yayılmış ve özellikle Ticaret Hukuku alanında derinleşmiştir. Ofisimiz bazı müvekkillerimizin tüm ticari davalarını yürütmektedir. Bunlardan bazılarının davaların tüm Türkiye çapına dağılmış bulunmasına karşın kurmuş olduğumuz organizasyon sayesinde tüm bu davalar ofisimizce takip edilebilmektedir.


DAVA VE İHTİLAF ÇÖZÜM HİZMETLERİ

Ofisimiz birçok müvekkil şirkete her türlü dava hizmeti sunmaktadır. Özellikle ticari davalar, şirket davaları, ortaklar arası davalar, bayilerle davalar, iş hukuk davaları ve alacak davaları ofisimiz tarafından yürütülmektedir. Tüm Türkiye çapında kurmuş olduğumuz organizasyon sayesinde sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’deki davaları başarı ile takip edebilmekteyiz.